Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

AZ ADATKEZELŐ ÉS
ELÉRHETŐSÉGEI:

·         Név: Softyhome Kft
.         Székhely:5300 Karcag, Zádor utca 9.
·         Levelezési cím: 5300. Karcag, Zádor u 9 
·         Ügyfélszolgálat:  5300. Karcag, Damjanich utca 67
·         Telefon:59/503-554
·         Email cím: info@butorgyujto.hu
.          Bankszámlaszám: 70100114-11070997 Takarékbank
·         Adószám:  27561515-2-16

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi,
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK
KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ
KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és
a
szabályszerű számla kiállításához
szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással,
vagy a szállítással kapcsolatos
kérdések hatékonyabb
egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá
a szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos
követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes
adatot tartalmazzon.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),
legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:
● Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
● tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
● az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését,
módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, az adatkezelések
elleni tiltakozást az alábbi módokon
tudja érintett kezdeményezni:
postai úton: 5300.Karcag, Zádor u . 9
e-mail útján: info@butorgyujto.hu
telefonon: 06-20-3551430
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)
pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.)
13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
8. Tájékoztatjuk, hogy
● az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk
a rendelését feldolgozni.

AZ IGÉNYBE VETT
ADATFELDOLGOZÓK

Elektronikus számlázás
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Elektronikus számlázás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
○ KBOSS.hu Kft.
○ Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
○ Tel.: +3630 35 44 789
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, email
cím.
4. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: Vásárlás során kiállított számlázási adatok.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés
lebonyolításáig tart.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3)
bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett
munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és
„biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes
hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”
nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés
időtartama
Kezelt adatkör
Munkamenet
sütik (session)
Az elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény
(Elkertv.)
13/A. § (3) bekezdése
A vonatkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak
connect.sid
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8.Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért,
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS
KONVERZIÓKÖVETÉS
HASZNÁLATA

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő,
továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető
szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a
cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen
személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még
nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a
hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –
azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek
számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a
hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított
felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,
melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja
azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután
Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon
érhető el: www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS
ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett
„cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó
IP- címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá,
hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket
készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos
további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IPcímet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az
IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes
adatait kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges -
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi
meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő
linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre
való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig,
azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
● Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
● tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
● az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
10. Az személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton: 5300.Karcag, Zádor u . 9
e-mail útján: info@butorgyujto.hu
telefonon: 06-20-3551430
11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az
az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
13. A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám
címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
14. Tájékoztatjuk, hogy
● az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
● köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
tudunk

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel
kapcsolatosan felmerülő minőségi
kifogások, kérdések és problémák
kezelése.
2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,
panaszt tevő valamennyi érintett.
3.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése :
● Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
● tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
● az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni
tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton: 5300.Karcag, Zádor u . 9
e-mail útján: info@butorgyujto.hu
telefonon: 06-20-3551430
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az
Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.
§ (7) bekezdése.
8. Tájékoztatjuk, hogy
● a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
● a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
● köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
● az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi
oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása,
illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így
az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB
ADATKEZELÉSEK

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne
fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon
(telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,
adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés
korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
● Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
● az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
● az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
● Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz
való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen
üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal
egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna
vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
● Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
● meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
○ Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai,
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és
ellenálló képességét;
3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben
vissza lehet állítani;
4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ
ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
● az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket
– mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az
adatokat;
● az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
● a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS
BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az
előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
2018.05.25.